Wednesday, December 17, 2014

Magic Christmass Cookies // Вълшебни коледни сладки

Beautiful and magical cookie still-lifes by the talented stylist Dietlind Wolf teamed up with photographer Julia Hoersh and food-stylist Hermann Rottmann.  Details are very important here. Everything could be magical and fairy if it is presented stylishly. The background  color palette varies beteween smokey lilac, deep burgundy and hazy raspberry, which makes the golden and silver accents stand out and add festivity.

Красиви и магични натюрморти със сладки от талантливата стилистка Дитлинд Улф в екип с фотографката Джулия Хорш и Херман Ротман.  Акцентите са много важни тук.  Всичко би могло да изглежда магично и приказно ако е представено стилно и се обръща внимание на детайлите. Цветовете на фона варират между опушено лилаво, дълбоко вишнево и бледо малинково, което дава възможност на златните и сребърни акценти да изпъкнат и добавят тържественост.

styling: Dietlind Wolf  photography: Julia Hoersch  food styling: Hermann Rottmann

No comments:

Post a Comment